Meny

Likedeling er hovedregelen ved skilsmisse

Ved separasjon og skilsmisse skal det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene.

Når ektefellene skal foreta et skilsmisseoppgjør er lovens hovedregel at ektefellenes verdier skal likeledes, etter at hver ektefelle har trukket ut verdier til dekning for sin gjeld.

Likedelingsprinsippet gjelder så lenge ektefellene ikke har særeie, og innebærer en likedeling av verdien uavhengig av hvem som eier de enkelte eiendelene eller hvem som har tjent mest under ekteskapet.

Man kan for eksempel tenke seg at den ene ektefellen har hatt millioninntekt, mens den andre ikke har hatt noen inntekt. Prinsippet om likedeling gjelder fortsatt.

I de tilfellene ektefellene har særeie, skjer det ikke deling. Da beholder hver av ektefellene det som inngår i deres særeie.

Hvem som eier gjenstanden, har ingen betydning for likedeling av verdien

Prinsippet om likedeling i skilsmisseoppgjøret refererer seg til den verdimessige delingen.

Dette betyr kort fortalt at verdien av gjenstanden skal deles likt, men den som eier gjenstanden har rett til å beholde gjenstanden etter skilsmissen.

Eier den ene ektefellen for eksempel en hytte på fjellet, har den andre rett til halvparten av verdien av hytten, mens den som eier hytten har rett til å beholde hytten etter skilsmissen.

Les mer om:
Verdsettelsen av eiendelene ved skilsmisse

Du kan trekke fra gjelden din før noe kommer til likedeling

Gjennom et ekteskap vil ektefellene normalt ha stiftet gjeld.

Gjelden kan være i forbindelse ved kjøp av bolig, bil, studielån eller annen gjeld. Ektefellene kan ha stiftet gjeld hver for seg eller sammen.

Gjennomføringen av skilsmisseoppgjøret innebærer at hver av ektefellenes formue vurderes for seg, og den enkelte ektefelle får i utgangspunktet krav på halvparten av den andres netto formue. Før hver av ektefellenes formue går til deling, har man rett til å trekke fra gjeld.

Hver av ektefellene får holde tilbake felleseiemidler som ellers ville gått til likedeling, for å kunne dekke sin gjeld. Dette gjelder både forfalt og uforfalt gjeld på skjæringstidspunktet.

Les mer om:
Ektefellenes ansvar for gjeld
Gjeldsfradrag ved skilsmisse

Mange unntak fra hovedregelen om likedeling

Det finnes mange regler som gir mulighet til å holde midler utenfor delingen til tross for hovedregelen om likedeling.

Unntakene er så viktige at det i mange tilfeller ikke blir en likedeling ved skilsmissen.

Et viktig unntak er den såkalte skjevdelingsregelen i ekteskapsloven.

Skjevdelingsregelen sier at verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen.

Les mer om:
Skjevdeling ved skilsmisse

Rett til personlige eiendeler og rettigheter

Et annet viktig unntak fra likedelingen er retten til å beholde enkelte eiendeler og rettigheter utenfor deling, den såkalte forloddsretten.

Denne retten gir deg rett til å beholde både gjenstanden og verdien av gjenstanden utenfor delingen. Reglene er et viktig unntak fra likedelingsprinsippet.

Eksempler på eiendeler du kan holde utenfor er:

  • Eiendeler som har tjent til ektefellenes personlige bruk
  • Rettigheter i offentlige trygdeordninger
  • Offentlige eller private pensjonsordninger
  • Eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras, eller som er av personlig karakter
  • Beholdene verdi av erstatning og trygd
  • Forsikring som dekker tap av fremtidig erverv
  • Utbetaling fra arbeidsgiver i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering
  • Eiendeler som er ervervet til særskilt bruk for barna

Særeie – unntak fra hovedregelen om likedeling

Hovedregelen om likedeling gjelder så lenge ektefellene ikke har særeie.

I de tilfellene ektefellene har avtalt fullstendig særeie, skjer det ikke deling. Da beholder hver av ektefellene det som inngår i deres særeie. Hver tar sitt.

I de tilfellene ektefellene har delvis særeie, skal verdiene som er inngår i felleseie deles. Verdiene som inngår i særeie holdes utenfor.

Les mer om:
Særeie

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater