Meny

Obligatorisk mekling ved separasjon og skilsmisse

Foreldre med barn under 16 år plikter å møte til mekling før man kan søke separasjon.

Dersom man søker skilsmisse uten forutgående separasjon, typisk i de tilfeller der partene har bodd fra hverandre i minst to år, vil det være krav om mekling før søknad om skilsmisse.

Fylkesmannen vil ikke behandle søknad om separasjon / skilsmisse meklingsattest foreligger.

Formålet med meklingen

Formålet med meklingen er å komme fram til en skriftlig avtale om foreldreansvaret, fast bosted og samvær for felles barn.

Foreldrene plikter å møte til mekling selv om de er enige.

I meklingen skal det legges vekt på å komme frem til en avtale som er til det beste for barnet.

Foreldrene får inntil 7 timer mekling på statens bekostning, men det er kun første time som er obligatorisk. Etter første time skal foreldrene få utstedt meklingsattest, med oppfordring til å fortsette meklingen dersom de ikke har kommet til enighet.

Meklingsattesten utstedes uavhengig av resultatet av meklingen.

Stedet hvor meklingen foregår i saker om separasjon og skilsmisse

Mekling i forbindelse med separasjon og skilsmisse skal skje på det stedet i landet der foreldrene hadde siste felles bopel. Dersom en av foreldrene har flyttet et stykke unna i forbindelse med samlivsbruddet, skal altså meklingen skje der de siste hadde felle bosted.

Når særlig tungtveiende grunner taler for det, kan mekler avgjøre at det skal mekles på det stedet i landet der den andre forelderen bor.

Foreldrene kan avtale at det skal mekles et annet sted.

Meklingsattest

Meklingsattest utstedes av mekler etter første time.

I meklingsattesten skal det fremgå hvem som har vært mekler, dato for når meklingen er gjennomført, samt hvem som er møtt til mekling.

Meklingsattesten er gyldig i 6 måneder.

Advokat Oslo utfører lovpålagt mekling

Flere av våre advokater er godkjente offentlige meklere for Oslo og Akershus ved separasjon og skilsmisse. Vi tilbyr lovpålagt mekling etter barneloven og ekteskapsloven.

Dette innebærer at meklingsattest utstedes og at ordningen er gratis for partene.

Vi kan tilby mekling fra kontorer sentralt i Oslo, Lillestrøm og Eidsvoll.
Normal ventetid er 1-2 uker.

Bestill time til mekling:

Ektefeller med felles barn under 16 år, skal i saker om separasjon og skilsmisse etter §§ 20 og 22 møte til mekling før saken bringes inn for retten eller fylkesmannen, jf § 27. Formålet med meklingen er å komme fram til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten eller om hvor barnet eller barna skal bo fast, hvor det legges vekt på hva som vil være den beste ordningen for barnet/barna. Barneloven §§ 52 til 54 gjelder tilsvarende. Departementet fastsetter ved forskrift nærmere regler om hvem som kan foreta mekling etter første punktum, og om godkjenning av slike instanser.

Mekling etter første ledd kreves ikke når saken allerede er brakt inn for retten med påstand om skilsmisse etter § 23 eller oppløsning etter § 24. Mekling og orientering er heller ikke nødvendig når sak reises av vergen etter § 28 andre ledd.

Ektefellene plikter å møte personlig dersom ikke tvingende grunner er til hinder for det. Når mekling har vært forsøkt, skal det gis en bevitnelse om dette. Departementet fastsetter ved forskrift nærmere regler om unntak fra plikten til å møte til mekling. Departementet fastsetter også regler om vilkårene for at det kan gis bevitnelse om at mekling er forsøkt.

Den som foretar mekling, har taushetsplikt om det som kommer fram om personlige forhold i forbindelse med oppdraget. Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer §§ 6, 7, 9 og 10 gjelder tilsvarende.

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater