Våre priser

Illustrasjon

Pris, salær og vilkår

Salær beregnes normalt etter medgått tid, og avregnes etterskuddsvis pr. time med tillegg av mva. Normal pris er kr. 1.800,- + mva. pr. time. 

Ved saker som går under reglene for fri sakførsel, dekkes salæret av det offentlige etter offentlig sats, og klienten er forpliktet til å betale den til enhver tid gjeldende egenandel.

Ved løpende oppdrag skal advokaten utstede oppdragsbekreftelse hvor det fremkommer hvordan salær beregnes, med mindre oppdraget er begrenset slik måte at det er unaturlig.

Telefonsamtaler og e-poster som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 15 minutter. Det innebærer at en telefonsamtale faktureres med minimum 15 minutter, og deretter for hvert påbegynte kvarter. Utlegg som klienten skal dekke, skal pris være særskilt avtalt. Dette gjelder ikke dersom pris for utlegget er en integrert del av oppdraget, slik som rettsgebyr, mv.

Oppdraget skal for øvrig utføres i overensstemmelse med god advokatskikk.

Illustrasjon pris

Legitimasjonskontroll

Våre advokater praktiserer legitimasjonskontroll etter hvitvaskingsloven ved transaksjoner som innebærer bruk av klientkonto, herunder ved betaling av forskudd mv. til klientkonto. Det betyr at klienten må forevise legitimasjon for at klientkonto kan benyttes.

GDPR

Våre advokater praktiserer personvernreglene etter GDPR (General Data Protection Regulation). Det vises her til Advokatforeningens veileder på området, men kort oppsummert samtykker klienten til håndtering av personopplysninger til intern bruk, der klienten har rett til informasjon, kopi og innsyn i opplysningene og hvordan de behandles, samt rett til korrigering og sletting av opplysningene mv.

Forbehold om feil i innhold

Vi publiserer mange artikler og juridiske fremstillinger som er nyttige for folk flest.

Innholdet på skilsmisse.no er skrevet og kvalitetssikret av dyktige advokater med spesialkompetanse på de ulike rettsområdene. Vi har forsøkt å oppdatere innholdet jevnlig, slik at fremstillingene er mest mulig relevante for brukeren.

Det tas likevel uttrykkelig forbehold om at det kan forekomme feil, og vi har ikke ansvar for eventuelt økonomisk tap eller skade som følge av at noen har basert sin rettsstilling på nettsiden. Vi anbefaler for øvrig ingen å basere sin rettsstilling på informasjon som er hentet fra internett. Du bør alltid ta kontakt med advokat dersom du er usikker på din posisjon.

Opphavsrett

Alt av innhold til skilsmisse.no er beskyttet av åndsverkloven.

Enhver ettergivelse skal skje innenfor lovens rammer og tillatelser, noe som blant annet medfører at kopiering av nettsidene i profesjonell sammenheng er strengt forbudt. Kopiering og ettergivelse i profesjonell sammenheng vil bli håndhevet strengt.

Spør oss

Fyll ut din informasjon og vi vil kontakte deg så snart som mulig.