Illustrasjon mekling skilsmisseoppgjør

Mekling ved skilsmisseoppgjør

Mekling er at alternativ til at hver av partene går til hver sin advokat og at saken løses i domstolene.

I meklingen møter partene til forhandlinger ved hjelp av en tredjepart (mekleren) som legger til rette for forhandlingene.

Meklingen er mange måter en bedre måte å løse konflikten på. En rettsprosess er en meget kostbar prosess, i tillegg til at det vil stå igjen en vinner og taper.

Ved å løse saken utenfor rettssystemet, parer du både tid og penger. I tillegg har du full kontroll på resultatet. Det er ingen prosessrisiko.

Flere av våre advokater jobber spesielt med mekling.

Vi er spesialisert innen familierett og har mange års erfaring som offentlig oppnevnte meklere i familiesaker.

Spør oss om mekling

Fyll ut din informasjon og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

Meklingen ved skilsmisseoppgjør

Ved skilsmisse må man ta stilling til det økonomiske oppgjøret.

Det kan lett oppstå konflikter og uenighet når man skal forsøke å bli enige.

Meklingen er et meget godt alternativ til langvarig konflikt og domstolsbehandling.

Meklingen er en rimelig måte å løse konflikter på som eller ville havnet i rettsapparatet.

I mekling kan partene selv styre over resultatet og utforme innholdet i avtalen, i motsetning til en dom hvor dommeren dikterer resultatet, og der det står igjen en vinner og en taper.

Ektefellene har full avtalefrihet i et skilsmisseoppgjør.

Hva er mekling ved advokat

Meklingen er en frivillig og uformell prosess, der en nøytral tredjepart (mekler) hjelper partene å forhandle seg frem til akseptabel løsning på konflikten.

Mekler har ingen autoritet til å bestemme over resultatet.

Målet med meklingen er at partene kommer frem til en skriftlig avtale.

Det er meklers oppgave å tilrettelegge for en konstruktiv dialog. Mekler har ansvaret for selve prosessen, men det er partene som selv har ansvaret for resultatet.

Slik foregår meklingen i et skilsmisseoppgjør

Mekler og partene står fritt til selv å bestemme hvordan prosessen skal legges opp.

Mekler vil foreslå den fremgangsmåten som anses som mest hensiktsmessig.

Normalt vil man ha et innledende møte med partene, slik at alle får en oversikt over hva partene er enige om og hva man er uenige om.

Etter det innledende møtet, vil man avtale ny tid, slik at forhandlingene kan starte.

Meklingsprosessen foregår ved at partene sitter sammen med mekleren i felles møter.

Dersom partene er uenige om faktiske forhold, kan det være hensiktsmessig at en eller begge innhenter og fremlegger dokumentasjon før neste mekling.

Partene er selv aktive i meklingsprosessen og tar de viktige avgjørelsene. Mekler har ingen myndighet til å avgjøre utfallet av saken. Det er partene som har ansvaret for resultatet.

Illustrasjon

Målet er skriftlig avtale

Meklingen er frivillig og hver av partene kan på ethvert tidspunkt avslutte forhandlingene.

Målet med meklingen er at partene skal komme frem til en skriftlig avtale som avslutter skiftet gjennom en oppgjørsavtale hvor verdier og gjeld fordeles.

Fordeler ved mekling i skilsmisseoppgjør

Det kan være flere fordeler ved å benytte mekling fremfor domstolsbehandling:

  • Hurtigere avklaring
  • Rimelig og lite ressurskrevende
  • Ingen prosessrisiko
  • Partene har selv kontroll over resultatet
  • Følelsesmessige sider bedre ivaretatt
  • Løsninger til å leve videre med
  • Mekler med juridisk bakgrunn

Mekler har taushetsplikt

Mekleren har taushetsplikt om det som foregikk under meklingen.

Hva koster meklingen?

Kostnadene til meklingen vil kunne variere, avhengig av sakens kompleksitet og tidsbruken i hver enkelt sak. Advokaten tar betalt for den tiden man bruker i mekling og eventuelt forberedelser. Det vil inngås en avtale med partene på forhånd, der timepris er spesifisert.

Vår erfaring er at mekling er vesentlig rimeligere enn domstolsbehandling. I tillegg vil mekling være en raskere vei til løsning enn om konflikten går til domstolsbehandling.

Dersom du har krav på fri rettshjelp, vil du kunne få utgiftene til mekling dekket på samme måte som utgifter til egen advokat. Mekling vil også kunne dekkes av rettshjelpsforsikring.