Søk
Close this search box.
Meny

Skilsmisse ved dom

Hovedregelen er at man må gå veien om separasjon før man kan få innvilget skilsmisse.

Det er likevel ikke alltid rimelig at man må gå veien om separasjon. Loven åpner opp for at man i enkelte tilfeller kan få direkte skilsmisse uten å gå via separasjon.

Det er kun i svært alvorlige tilfeller at man kan få skilsmisse med én gang, og slike saker må føres for domstolene.

Les mer om:
Virkningen av separasjon og skilsmisse

Skilsmisse ved dom når du har vært utsatt for mishandling og overgrep

Det kan gis adgang til skilsmisse ved dom dersom ektefellen har vært utsatt for overgrep.

De overgrepene som gir rett til skilsmisse ved dom, er når den andre ektefellen med hensikt har forsøkt å drepe ham eller henne eller barna eller forsettlig har utsatt dem for alvorlig mishandling. Det samme gjelder dersom ektefellen har opptrådt på en måte som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for slik atferd.

Hvorvidt det er snakk om alvorlig mishandling, må avgjøres individuelt ut fra handlingens art, og graden av alvor. Skjer mishandlingen flere ganger, kan dette gjøre mishandlingen alvorlig i selv om det enkelte tilfellet av mishandling isolert sett ikke anses som alvorlig.

Begrunnelsen for at loven åpner opp for rett til skilsmisse uten separasjon først, er at en ektefelle som er utsatt for slike overgrep, vil ha et berettiget krav på straks å få slutt på ekteskapet.

Separasjon vil i slike tilfelle ikke alltid være tilstrekkelig fordi den svakere part kan gi etter for den annens press for å få gjenopptatt samlivet.

Krav om skilsmisse ved dom må være reist innen seks måneder etter at ektefellen fikk kjennskap til handlingen, og senest to år etter at handlingen fant sted.

Les mer om:
Rett til bistandsadvokat

Skilsmisse ved tvangsekteskap

En ektefelle kan også kreve skilsmisse ved dom dersom han eller hun har blitt tvunget til å inngå ekteskapet. Retten til skilsmisse gjelder uavhengig av hvem som har utøvd tvangen.

Tvangsekteskap vil være ugyldig. For noen ektefeller kan det være mer ønskelig å oppløse et tvangsekteskap ved skilsmisse og dom enn å få det erklært ugyldig. Årsaken til dette er at de rettslige konsekvensene er ulike. Skilsmisse ved dom innebærer at felleseiet deles, mens ved ugyldighet tar hver sitt. Det skjer ikke skifte.

Adgangen til å reise søksmål bortfaller hvis sak ikke er reist innen seks måneder etter at ektefellen er blitt fri for tvangen. Søksmål kan ikke i noe tilfelle reises senere enn fem år etter ekteskapets inngåelse.

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater