Meny

Søknad om separasjon og skilsmisse

Den vanligste veien til skilsmisse er at man først søker separasjon til fylkesmannen.

Søknaden sendes til fylkesmannen i det fylke ektefellene sist bodde sammen.

Søknad om separasjon kan fremsettes elektronisk på fylkesmannen sine nettsider eller gjennom søknadsskjema som sendes til fylkesmannen pr post.

Når fylkesmannen har innvilget søknaden får begge ektefellene tilsendt separasjonsbevilling.

Separasjonsbevilling er dokumentet som bekrefter separasjonen.

Separasjonstiden er ett år og regnes fra den datoen man fikk innvilget separasjon.

Man tidligst kan søke skilsmisse ett år etter at man ble separert.

 

Må begge signere søknad om separasjon?

Du har ubetinget krav på skilsmisse.

Det er ikke krav om samtykke eller at den andre parten medvirker.

En ektefelle har krav på separasjon selv om partene er uenige om andre spørsmål samlivsbruddet reiser, for eksempel forholdet til barna og det økonomiske oppgjøret.

Dersom begge ektefeller signerer på søknad tar den normalt ett par uker før separasjonsbevilling sendes til begge ektefeller.

Dersom den ene ektefellen ikke ønsker å medvirke til separasjonen, kan den andre ektefelles sende inn søknad uten underskrift fra den andre. Fylkesmannen vil da sende brev til den som ikke har signert med frist for å signere eller komme med innsigelser. Den andre forelderen vil likevel få innvilget sin søknad, men det vil ta noe lengre tid.

Les mer om:
Virkningen av separasjon og skilsmisse

Krav om mekling før søknad om separasjon

Dersom ektefellene har felles barn under 16 år, skal de møte til mekling før søknaden kan behandles. Meklingsattesten sendes sammen med søknaden.

Formålet med meklingen er å komme frem til en avtale om felles barn.

Meklingsattest utstedes av mekler etter første time, uavhengig av resultatet av meklingen.

Meklingsattesten er gyldig i 6 måneder.

Les mer om:
Obligatorisk mekling ved -separasjon og skilsmisse

Søknad om skilsmisse etter ett års separasjonstid

Når ektefellene har vært separert i ett år, kan hver av ektefellene søke skilsmisse.

Søknad om skilsmisse fremsettes til fylkesmannen.

Det er krav om at det har vært et reelt samlivsbrudd i separasjonstiden, og at ektefellene kan ikke har bodd sammen i separasjonstiden.

Når det søkes skilsmisse, må ektefellene ha to vitner som bekrefter at samlivet har vært brutt og at separasjonen har vært reell.

Det er ikke krav om samtykke eller at den andre parten medvirker for å få skilsmisse.

En ektefelle har krav på skilsmisse selv om partene er uenige om andre spørsmål samlivsbruddet reiser, for eksempel forholdet til barna og det økonomiske oppgjøret.

Søknad om skilsmisse på grunnlag av samlivsbrudd i 2 år

Den andre formen for separasjon er at man flytter fra hverandre uten å sende søknad om separasjon – faktisk separasjon. En slik separasjon gir ikke de samme rettsvirkninger som en formell separasjon. Men etter at samlivet har vært brutt i to år gir det rett til skilsmisse.

En slik separasjon forutsetter at partene har brutt med hverandre, slik at de ikke lenger ønsker å være ektefeller.  At de lever atskilt grunnet arbeid eller liknende innebærer ikke separasjon.

Krav om mekling før søknad om skilsmisse

Ektefeller med felles barn under 16 år, skal i saker om skilsmisse på grunnlag av to års samlivsbrudd møte til mekling før søknad skilsmisse bringes inn for fylkesmannen.

Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme til en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for felles barn. Meklingen skal skje selv om foreldrene er enige.

Fylkesmannen skal avvise søknaden dersom det ikke fremlegges meklingsattest.

En ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon. En separasjon blir uten rettsvirkning dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet. Samliv i en overgangstid inntil samlivet blir brutt, eller kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet, har likevel ikke denne virkningen.

Hver av ektefellene kan kreve skilsmisse når de har vært separert i minst ett år.

Hver av ektefellene kan kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i minst to år.

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater