Søk
Close this search box.
Meny

Skjæringstidspunkt for hva som kommer til deling i en skilsmisse

Skjæringstidspunkt er begrepet på tidspunktet når ekteskapet opphørte. Dette tidspunktet legges til grunn når man skal finne ut hvilke eiendeler, verdier og gjeld som skal inngå i delingsgrunnlaget mellom ektefellene. 

Les mer om:
Når kan man kreve skilsmisseoppgjør

Hva betyr skjæringstidspunkt

Skjæringstidspunktet er kort fortalt den datoen man summerer opp ektefellenes verdier og gjeld. Deretter blir det en deling av ektefellenes formue etter fradrag for gjeld.

I et skilsmisseoppgjør fryser man verdiene på skjæringstidspunktet, og det er disse verdiene som skal deles.

Hva som skjer etter skjæringstidspunktet, vedrører ikke skilsmisseoppgjøret.

Hvis ektefellen har tømt bankkontoen eller tatt opp lån i tiden etter skjæringstidspunktet, får dette ingen betydning for delingen i skilsmisseoppgjøret. Pengene som var på kontoen på skjæringstidspunktet skal likevel regnes med i oppgjøret og gjelden skal holdes utenfor.

Les mer om:
Likedeling ved skilsmisse

Hovedregelen er at skjæringstidspunkt er tidspunktet for samlivsbruddet

Hovedregelen er at det som skal deles er den formuen hver av ektefellene hadde da begjæring om separasjon eller skilsmisse kom inn til fylkesmannen eller er da samlivet ble brutt dersom dette skjedde først.

I de tilfeller ektefellene bor sammen når de sender inn søknad om separasjon, vil skjæringstidspunktet for hva som kommer til deling være datoen for når fylkesmannen mottar søknad om separasjon.

I mange tilfeller flytter ektefellene fra hverandre før søknad om separasjon sendes inn. I disse tilfellene vil det være den dagen partene flytter fra hverandre som er datoen for hvilke eiendeler, verdier og gjeld som skal inngå i delingsgrunnlaget.

Hvor det unntaksvis skjer separasjon eller skilsmisse ved dom, er skjæringstidspunktet for hva som kommer til deling datoen for når stevning kom inn til retten.

Tippegevinst – kan gevinsten kreves delt i skilsmisseoppgjøret?

Hvis du har vunnet i tipping eller mottatt gevinst på annen måte, blir spørsmålet om gevinsten skal trekkes inn i delingsgrunnlaget. Spørsmålet kommer på spissen i de tilfellene loddet er kjøpt før skjæringstidspunktet, men trekningen skjer etter skjæringstidspunktet.

Spørsmålet ble forelagt Høyesterett i 1978, og i den saken fikk kona medhold i at gevinsten (verdien av bilen) skulle deles. I denne saken var situasjonen at loddet var kjøpt under samlivet og trekningen fant sted dagen før mannen flyttet hjemmefra.

Saken er derfor ganske opplagt, men dommen gir holdepunkter for at det er tidspunktet for trekningen og ikke loddkjøpets som er det avgjørende.

Bankinnskudd – saldoen på skjæringstidspunkt avgjørende

For bankinnskudd vil det være saldoen på kontoen på skjæringstidspunktet som er avgjørende for hva som kommer til deling, inklusive opptjente renter pr. denne dato. Senere uttak eller innskudd har ingen betydning.

Arv – tidspunktet for dødsfallet avgjørende

I de tilfeller en av ektefellene mottar arv, vil det avgjørende for om ervervet av arven skal inngå i felleseiemidlene være tidspunktet for når arvelater døde.

Fordi arv ofte kan skjevdeles og holdes utenfor delingen, vil det ikke alltid være avgjørende om arven inngår i delingsgrunnlaget eller ikke.

Men, det kan få stor betydning i forhold til ektefellens rett til å holde tilbake felleseiemidler for å kunne dekke sin gjeld.

Utestående krav – både forfalte og ufortalte krav kan kreves delt

Dersom den enke ektefellen har lånt bort penger til sin søster, og lånet forfaller til betaling om ett år, skal pengene renes med som en verdi som inngår i delingsgrunnlaget.

Betaler søsteren renter på lånet, vil opptjente renter på skjæringstidspunktet medregnes. Renter som opptjenes i tiden etter skjæringstidspunktet skal ikke medregnes.

Tilbakebetaling av skatt eller restskatt

Hvis en av dere har krav på tilbakebetaling av skatt, selv om beløpet kommer ikke kommer til utbetaling før om mange måneder, skal beløpet med i delingsgrunnlaget. På samme måte er det med restskatt – den blir en del av gjeldsavleggelsen.

Det som skal deles, er den formuen hver ektefelle hadde

A. da begjæring om separasjon eller skilsmisse kom inn til fylkesmannen eller stevning med krav om separasjon eller skilsmisse kom inn til retten, eller da samlivet ble brutt dersom dette skjedde først

B. da ektefellene avtalte deling etter § 57 bokstav b,

C. da krav om deling etter § 57 bokstav c kom inn til retten, eller

D. da stevning med krav som nevnt i § 57 første ledd bokstav d eller e kom inn til retten.

Avkastning av midler som en ektefelle helt eller delvis var eier av, og som blir opptjent etter de tidspunktene som er nevnt i bokstavene a til d, skal ikke deles.

En ektefelle kan ikke kreve fradrag for gjeld ektefellen har pådratt seg etter de tidspunktene som er nevnt i første ledd bokstavene a til d.

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater