Skjæringstidspunkt for hva som kommer til deling i en skilsmisse

Illustrasjon skjæringstidspunkt

Skjæringstidspunkt er begrepet på tidspunktet når ekteskapet opphørte. Dette tidspunktet legges til grunn når man skal finne ut hvilke eiendeler, verdier og gjeld som skal inngå i delingsgrunnlaget mellom ektefellene. Les mer om: Når kan man kreve skilsmisseoppgjør Hva betyr skjæringstidspunkt Skjæringstidspunktet er kort fortalt den datoen man summerer opp ektefellenes verdier og gjeld. Deretter […]

Forbruksgjeld, spillegjeld og vesentlig svekkelse av økonomien ved skilsmisseoppgjøret

Illustrasjon gjeld

I enkelte tilfeller oppdager den ektefellen at den andre har tatt opp høye forbrukslån og pådratt seg gjeld under ekteskapet og på den måten svekket familien økonomi. Dersom en ektefelle på en sterk kritikkverdig måte har svekket delingsgrunnlaget, kan det bli aktuelt med vederlagskrav ved skilsmisseoppgjøret. Svekkelsen kan være for eksempel være at ektefellen har […]

Særeie

Illustrasjon særeie

Særeie er betegnelsen på formue som er unntatt fra likedeling ved skilsmisse. Ved et skilsmisseoppgjør er det relevant om én eller begge ektefellene har eiendeler i særeie. Særeiemidler skal nemlig holdes utenfor likedelingen, og blir beholdt av vedkommende som eier gjenstanden. Oppgjøret ved særeie skjer etter eiendomsgrensene. Det foretas ingen deling slik at hver ektefelle […]

Søknad om separasjon og skilsmisse

Illustrasjon separasjon

Den vanligste veien til skilsmisse er at man først søker separasjon til fylkesmannen. Søknaden sendes til fylkesmannen i det fylke ektefellene sist bodde sammen. Søknad om separasjon kan fremsettes elektronisk på fylkesmannen sine nettsider eller gjennom søknadsskjema som sendes til fylkesmannen pr post. Når fylkesmannen har innvilget søknaden får begge ektefellene tilsendt separasjonsbevilling. Separasjonsbevilling er […]

Gjeldsfradrag når ektefellene også har formue som skal holdes utenfor

Illustrasjon gjeldsfradrag

I tilfeller der ektefellene også har formue som skal holdes utenfor likedelingen, oppstår spørsmålet i hvilken grad man da kan trekke fra gjeld av formuen som skal gå til likedeling eller gjeldsfradrag. Svaret på dette vil avhenge av hvilken type gjeld det dreier seg om. Man skiller mellom fem ulike tilfeller hvor muligheten for å […]

Vederlagskrav ved skilsmisse

Illustrasjon vederlagskrav

Når det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller foretas, vil det kunne føre til urimelige resultater. I visse tilfeller vil man da kunne kreve et vederlagskrav fra den andre ektefellen. Fordi ektefellene fritt kan disponere over penger og verdier under ekteskapet, kan en ektefelle under ekteskapet disponere slik at oppgjøret skifteoppgjøret blir urimelig. Vederlagskrav kan være aktuelt […]

Verdsettelse av eiendelene ved skilsmisse

Illustrasjon verdsettelse

Etter at man har avklart hvilke eiendeler som inngår i delingsgrunnlaget, må man fastsette eiendelenes verdi. Det heter å verdsette, eller verdsettelse. Det er verdiene av de enkelte eiendelene som danner grunnlaget for hvor mye hver av ektefellene til syvende og sist mottar i skilsmissen. I de tilfellene eiendelene selges, er det uproblematisk. Da skal […]

Virkningen av separasjon og skilsmisse

Illustrasjon

Lovgivningen tillegger separasjon mange sentrale rettslige betydninger. Et sentralt spørsmål vil kunne være når de ulike virkningene inntrer. For separasjon og skilsmisse er hovedregelen at virkningene inntrer den dagen fylkesmannens bevilling er gitt eller dom for skilsmisse er avsagt. Nedenfor ser du noen av de mest sentrale virkningene ved separasjon. Les mer om: Søknad om […]

Ektefellenes ansvar for gjeld

Illustrasjon gjeldsansvar

Hvem har gjeldsansvar ved skilsmisse Hovedregelen er at en ektefelle ikke kan stifte gjeld for den andre ektefellen. Hver ektefelle er altså som utgangspunkt kun ansvarlig for de forpliktelser vedkommende selv pådrar seg. Ekteskapet medfører ikke at man blir ansvarlig for den andres gjeld. Dette innebærer at når ektefellen tar opp et lån vil ikke […]