Meny

Verdsettelse av eiendelene ved skilsmisse

Etter at man har avklart hvilke eiendeler som inngår i delingsgrunnlaget, må man fastsette eiendelenes verdi. Det heter å verdsette, eller verdsettelse. Det er verdiene av de enkelte eiendelene som danner grunnlaget for hvor mye hver av ektefellene til syvende og sist mottar i skilsmissen.

I de tilfellene eiendelene selges, er det uproblematisk. Da skal salgssummen legges til grunn når man foretar skifteoppgjøret. Utfordringen kan oppstå når en av ektefellene skal overta eiendelen på skifte.

Verdsettelse av eiendelene får stor betydning for det endelige resultatet når den ene ektefellen skal beholde eiendelen. Litt forenklet kan man si at den som beholder eiendelen, vil belastes eiendelens verdi ved at den andre skal løses ut med halvparten av verdien.

Les mer om:
Hvem beholder eiendelene ved skilsmisse
Likedeling ved skilsmisse

Avtalefrihet ved verdsettelse

Partene har som ellers i familieretten avtalefrihet når det gjelder verdsettelse. Ektefellene kan fritt avtale både fremgangsmåte og prinsipp for verdsettelse av eiendeler.

Dersom man blir enige om verdien er problemet løst.

Dersom den ene ektefellen skal overta boligen, kan man for eksempel innhente to takster og bruke gjennomsnittet mellom takstene som omsetningsverdi.

Hva hvis vi ikke blir enige om verdien ved verdesettelse

Dersom partene ikke kommer til enighet om verdifastsettelsen, skal verdien fastsettes ved skiftetakst. En skiftetakst foretas av tingretten og skal svare til eiendommens omsetningsverdi.

Skiftetakst kan kreves av hver av partene. Dette gjøres ved at det sendes krav om skiftetakst til tingretten. Tingretten oppnevner skjønnsmenn som fastsetter taksten.

Skiftetakst kan kreves både ved offentlig og privat skifte.

Skiftetakst er en relativt kostbar prosess og kostnaden må bæres av partene eller boet. Hvis mulig, bør man derfor se på andre løsninger for verdifastsettelse, som å bruke takstmann eller legge gjenstander ut for salg for å få bekreftet hva markedet er villig til å betale.

Hva når verdiene endrer seg under skifteoppgjøret

I noen tilfeller vil eiendelens verdi kunne forandre seg mens delingen pågår.

Kursen på aksjene og verdipapirene endrer seg raskt. Under korona-krisen opplevde man kraftige børsfall og at boligprisene falt.

Når verdiene endrer seg under skifteoppgjøret, vil det være viktig å avklare hvilket tidspunkt skal verdsettelsen knyttes til.

Når ektefellen overtar det han eller hun eier fullt ut:  

Når en ektefelle beholder eiendeler som han eller hun eier fullt ut, skal verdsettelsen knyttes til verdien på skjæringstidspunktet.

Skjæringstidspunktet er datoen da ektefellene flyttet fra hverandre eller da søknad om separasjon kom inn til fylkesmannen, dersom dette skjedde først.

 Når ektefellen overtar eiendel som eies av begge:

Når en ektefelle overtar en eiendel som ektefellene eier sammen (sameie), skal verdien knyttes til det tidspunktet det ble bestemt at vedkommende skulle overta eiendelen.

Dersom partene har avtalt at den ene skal overta boligen, vil det være boligens verdi på avtaletidspunktet som skal legges til grunn for skifteoppgjøret.

Svingninger i markedet i tiden etter avtaleinngåelsen være skifteoppgjøret uvedkommende.

Når ektefellen overtar eiendeler som tilhører den andre:

Når en ektefelle overtar en eiendel som tilhører den andre ektefellen, skal verdien knyttes til det tidspunktet det ble bestemt at vedkommende skulle overta eiendelen.

Dersom partene har avtalt at den ene skal overta boligen som eies av den andre, vil det være boligens verdi på avtaletidspunktet som skal legges til grunn for skifteoppgjøret.

Blir ikke ektefellene enige om verdien av eiendeler som den enkelte skal beholde etter § 66 eller overta etter § 67, fastsettes verdien ved skiftetakst. Taksten skal svare til eiendelenes omsetningsverdi når ikke annet er særskilt bestemt. Når en ektefelle beholder eiendeler som han eller hun eier fullt ut, skal verdsettelsen knyttes til verdien på det tidspunktet som er nevnt i § 60. I andre tilfeller skal verdsettelsen ved offentlig skifte knyttes til verdien på utlodningstidspunktet, og ved privat skifte til verdien da det ble bestemt hvem som skal overta eiendelen.

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater